Management

Ondernemingen bepalen hun bedrijfsdoelstellingen op basis van een analyse van de behoeften vastgelegd door betrokken partijen, de omstandigheden en de hierbij verbonden risico’s, zoals o.a. het niet voldoen aan de gestelde eisen. Hierbij dienen eveneens de rubrieken kwaliteit, gezondheid –welzijn en milieu worden geïntegreerd.

In overeenstemming met NBN EN ISO 9000:2015 zijn managementsystemen het geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende elementen van een organisatie om een beleid en doelstellingen vast te stellen, alsmede de processen om de doelstellingen te bereiken.

Managementsystemen zijn aldus samenhangende afspraken die voor het bedrijf een meerwaarde vormen doordat ze helpen de bedrijfsdoelstellingen te realiseren en de bedrijfsvoering zo effectief en efficiënt mogelijk te maken.

Alle managementsystemen worden opgebouwd volgens het vertrouwde ‘plan – do – check – act (PDCA)’ cyclus.
Vanuit de perspectieven doeltreffendheid en kwaliteit moeten de managementsystemen instaan voor het identificeren, beheersen en minimaliseren van risico’s en het maximaliseren van opportuniteiten.

Het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem is voor de organisatie een strategische beslissing die kan bijdragen tot het beheersen van de veiligheidsrisico’s en haar veiligheidsprestaties kan verbeteren.

Volgende voordelen, voor een organisatie die een veiligheidsmanagementsysteem implementeren, kunnen zijn:

 • De organisatie ondersteunen bij het voldoen aan complianceverplichtingen;
 • Risico’s wegnemen of minimaliseren voor werknemers en andere belanghebbenden die kunnen worden blootgesteld aan veiligheidsgevaren die verband houden met de activiteiten van de organisatie;
 • Financiële en operationele voordelen behalen die het gevolg zijn van het identificeren van gevaren, risicobeoordeling en vaststelling / toepassing van beheersmaatregelen.

Een veiligheidsmanagementsysteem moet voldoen aan volgende eisen:

 • Risicogebaseerd denken is geïntegreerd in de procesbenadering;
 • Plan-Do-Check-Act cyclus maakt deel uit van de procesbenadering;
 • Permanente verbetering is ingebakken in het proces;
 • Het managementsysteem is gedocumenteerd.

Artimis BVBA staat de organisatie bij:

 • In het uitwerken van het veiligheidsmanagementsysteem;
 • In het documenteren van het managementsysteem;
 • In het uitvoeren van een interne audit;
 • Bij de voorbereiding tot het behalen van het certificaat (voorbeeld conform OHSAS 18001).

Elke organisatie is verplicht,  bij de uitvoering van haar activiteiten, de negatieve invloeden op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Het invoeren van een milieumanagementsysteem heeft als doel om de organisatie in staat te stellen haar milieurisico’s te kennen, te beheersen en haar milieuprestaties te verbeteren.

Via een milieumanagementsysteem wordt de directie de mogelijkheid geboden te beschikken over informatie voor het bouwen aan succes op lange termijn en kunnen mogelijkheden gecreëerd worden om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling door:

 • Nadelige milieueffecten te voorkomen en aldus het milieu te beschermen;
 • De organisatie te ondersteunen bij het voldoen aan complianceverplichtingen;
 • Milieuprestaties te verbeteren;
 • De manier waarop de producten en diensten worden ontworpen, vervaardigd, verdeeld, verbruikt en verwijderd te beheersen en te beïnvloeden.
 • Financiële en operationele voordelen te behalen die het gevolg zijn van het implementeren van milieuvriendelijke alternatieven.

Een milieumanagementsysteem moet voldoen aan volgende eisen:

 • risicogebaseerd denken is geïntegreerd in de procesbenadering;
 • Plan-Do-Check-Act cyclus maakt deel uit van de procesbenadering;
 • permanente verbetering is ingebakken in het proces;
 • het managementsysteem is gedocumenteerd.

Artimis BVBA staat de organisatie bij:

 • In het uitwerken van het milieumanagementsysteem;
 • In het documenteren van het managementsysteem;
 • In het uitvoeren van een interne audit;
 • Bij de voorbereiding tot het behalen van het certificaat (voorbeeld conform ISO 14001).

Het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem is voor de organisatie een strategische beslissing die kan bijdragen tot het verbeteren van de prestaties van de organisatie en een goede basis vormen voor het invoeren van duurzame ontwikkeling.

Volgende voordelen, voor een organisatie die een kwaliteitsmanagementsysteem implementeren, kunnen zijn:

 • bekwaam zijn om voortdurend te voorzien in producten en diensten die voldoen aan de, door de klant, gestelde eisen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • mogelijkheden scheppen om de kansen tot klanttevredenheid te verhogen;
 • risico’s en kansen in verband met de doelstellingen aanpakken;
 • het vermogen om het voldoen aan gespecificeerde eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem aan te tonen.

 Een kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen aan volgende eisen:

 • risicogebaseerd denken is geïntegreerd in de procesbenadering;
 • Plan-Do-Check-Act cyclus maakt deel uit van de procesbenadering;
 • permanente verbetering is ingebakken in het proces;
 • het managementsysteem is gedocumenteerd.

Artimis BVBA staat de organisatie bij:

 • In het uitwerken van het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • In het documenteren van het managementsysteem;
 • In het uitvoeren van een interne audit;
 • Bij de voorbereiding tot het behalen van het certificaat (voorbeeld conform ISO 9001).

Toch nog vragen, heeft u een opmerking?
Aarzel niet, contacteer ons!

Contact