Algemene voorwaarden getarifeerde dienstverlening

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 01 januari 2020 op alle prestaties die door ARTIMIS BV geleverd worden.

Art 1 Definities

§1 OPDRACHT: het geheel van diensten aangeboden door ARTIMIS BV zoals omschreven in de door de OPDRACHTGEVER aanvaarde OPDRACHTFICHE.
§2 OPDRACHTGEVER: de fysieke of rechtspersoon die van de diensten van ARTIMIS BV gebruik wenst te maken en als dusdanig in de OPDRACHTFICHE staat vermeld.
§3 OPDRACHTFICHE: het document en zijn eventuele bijlagen waarin de diensten die ARTIMIS BV aanbiedt aan de OPDRACHTGEVER worden beschreven, als ook de financiële en andere voorwaarden waaraan deze diensten zullen worden verstrekt. De opdrachtfiche is enkel geldig wanneer deze ondertekend is door de OPDRACHTGEVER.
§4 OVEREENKOMST: het geheel van de OPDRACHTFICHE, de algemene voorwaarden en eventuele aanvullende algemene voorwaarden van ARTIMIS BV

Art 2 Uitvoering van de opdracht

De OPDRACHTGEVER verbindt er zich toe de nodige informatie ter beschikking te stellen aan ARTIMIS BV teneinde ARTIMIS BV in staat te stellen de OPDRACHT naar behoren uit te voeren. ARTIMIS BV is in geen geval aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering van de OPDRACHT te wijten aan het laattijdig ter beschikking stellen van voornoemde informatie.

Art 3 Financiële aspecten

§1 De offertes zijn vrijblijvend.
§2 De OPDRACHTGEVER verbindt zich ertoe, ter vergoeding van de uitvoering van de OPDRACHT door ARTIMIS BV, de bedragen te betalen aan ARTIMIS BV, zoals opgegeven in de OPDRACHTFICHE en de daarbij horende facturen.
§3 Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de ACHT (8) dagen na factuurdatum.
§4 Alle facturen zijn netto contant betaalbaar binnen de DERTIG (30) dagen na factuurdatum.
§5 Elke vervallen en onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het aanrekenen van een verwijlinterest van 10% per jaar, dag aan dag vervalbaar. Elke aanmaning zal aangerekend worden a rato van 25,00 EURO per aanmaning, bovenop de hoofdsom, verwijlintresten en inningskosten.

Art 4 Vertrouwelijkheid van informatie

De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, verbindt er zich toe deze geheim te houden, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden bekend te maken, deze met dezelfde zorg te behandelen en te beschermen als haar eigen vertrouwelijke informatie.

Art 5 Duur en einde van de overeenkomst

§1 De OVEREENKOMST tussen ARTIMIS BV en de OPDRACHTGEVER vangt aan vanaf de betekening van de OPDRACHTFICHE door de OPDRACHTGEVER. De OVEREENKOMST loopt tot en met de voltooiing van de OPDRACHT door ARTIMIS BV.
§2 Indien een partij zijn verplichtingen krachtens de OVEREENKOMST niet nakomt en deze partij in gebreke blijft met het nakomen van deze verplichtingen gedurende een periode van TWINTIG (20) werkdagen na de aangetekende ingebrekestelling door de andere partij, zal laatstgenoemde partij de OVEREENKOMST na afloop van de voormelde termijn van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling bij aangetekend schrijven kunnen verbreken, onverminderd diens recht voor de bevoegde rechtbank schadevergoeding te eisen voor de opgelopen schade.
§3 Iedere partij heeft het recht de OVEREENKOMST van rechtswege en zonder ingebrekestelling te verbreken ingeval de andere partij zich in een nakende staat van faillissementsverklaring, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht tot het verstrekken van zekerheid bevindt.
§4 Na de beëindiging van de OVEREENKOMST blijven de bepalingen van art 4 onverminderd van kracht. De beëindiging of einde van de OVEREENKOMST heeft geen invloed op de rechten en plichten van de partijen ontstaan vóór de beëindiging of het einde van de OVEREENKOMST.

Art 6 Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

§1 ARTIMIS BV gaat een inspanningsverbintenis / middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door ARTIMIS BV steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.
§2 Overeenkomst de vigerende wetgeving krijgen de OPDRACHTGEVER evenals ARTIMIS BV de mogelijkheid om, in geval van overmacht, de OVEREENKOMST zonder schadevergoeding te verbreken of de uitvoering op te schorten.
§3 De OVEREENKOMST wordt beheerst door het Belgisch recht.
§4 Wanneer de OPDRACHTGEVER een natuurlijke of rechtspersoon is en die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de diensten verwerft, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige OVEREENKOMST beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de OPDRACHTGEVER.
§5 Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden op http://ec.europa.eu/odr, doch wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Art 7 Varia

§1 De OVEREENKOMST vormt het enige geldige contract tussen de partijen met betrekking tot de OPDRACHT. Geen wijzigingen kunnen aan de OVEREENKOMST worden aangebracht dan door een geschreven stuk ondertekend door beide partijen.
§2 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de OPDRACHTFICHE zullen deze algemene voorwaarden voorrang hebben. Indien de OPDRACHTGEVER onderworpen is aan de overheidsopdrachtenwetgeving, verklaart ARTIMIS BV uitdrukkelijk af te zien van de algemene voorwaarden die strijdig zijn met enige essentiële bepalingen van het bestek.

Toch nog vragen, heeft u een opmerking?
Aarzel niet, contacteer ons!