Brandpreventie op de arbeidsplaats

Brandpreventie op de arbeidsplaats staat voor het identificeren, evalueren en beoordelen van de brandrisico’s. Ook zijn er volgens het KB van 28 maart 2014 een hele resem aan wetmatigheden vastgelegd. Zo zal een werkgever er op toezien dat alle beschermingsmiddelen aanwezig en onderhouden zijn, zal de werkgever in een analyse op elk moment de aard van de activiteit voorleggen en zal er aan elke ingang en op elk niveau een evacuatieplan ophangen.

Wat u zelf al kan doen om de risico’s te verkleinen vind u op de website van Speel-niet-met-vuur, een website van de Belgische federale overheid. Daar leert men dan een batterijlader beter uit het stopcontact steekt als die niet gebruikt wordt en dat rookmelder verplicht zijn in ieder gebouw. Op deze manier gaan we er al voor zorgen dat de basisbrandpreventie op de arbeidsplaats is verzekerd ook al heeft u geen (nog) geen brandpreventieplan.

Vuur, brand of een explosie veroorzaken schade aan mens, uitrusting, omgeving, het product en de organisatie. De voornaamste gevaren hiervan zijn: brandbare-, ontvlambare-, (zeer) licht ontvlambare-, explosieve vloeistoffen, gassen en nevels, stofdeeltjes, statische elektriciteit.

Met toepassing van de CODEX boekdeel III – Titel 3 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-3 en Art III.3-4 moet de werkgever, op basis van de risicoanalyse, de noodzakelijke materiële en organisatorische preventiemaatregelen nemen om:

 • brand te voorkomen;
 • veiligheid te verzekeren van werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats;
 • vlug en efficiënt elk begin van een brand te bestrijden;
 • een snelle evacuatie van werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats te verzekeren;
 • schadelijke gevolgen van een brand te beperken;
 • de tussenkomst van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken.

Het KB schrijft voor dat, om zo goed als mogelijk te voorzien in de risico’s, een risicoanalyse in elke werkomgeving verplicht is. Deze zegt ook dat er op regelmatige bijscholing nodig is.

Als u door de bomen het bos niet meer kan zien, is dat een teken dat deze een goede risicoanalyse opgesteld heeft. Maar dit helpt u niet bij het opstellen van uw analyse. Daarom kan u rekenen op ARTIMIS. Zo maken wij de gedetailleerde risicoanalyse op en stellen de nodige preventiemaatregelen voor. Wij kunnen tevens alle noodzakelijke dossiers opstellen en voorleggen voor advies aan alle betrokken actoren.

Referte

KB van 28 maart 2014  betreffende de brandpreventie  op de arbeidsplaatsen. (B.S.  23 april 2014)
Conform artikel 4 moet de  werkgever een risicoanalyse uitvoeren.

Definitie

Bij de uitvoering van de brandrisicoanalyse moet de werkgever rekening houden met de hieronder hernomen risicofactoren:

 • de waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand;
 • de arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties;
 • de aard van de activiteiten;
 • de grootte van de onderneming of inrichting;
 • het maximum aantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming;
 • de ligging en de bestemming van de lokalen;
 • de aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen op eenzelfde arbeidsplaats of op een aanpalende arbeidsplaats, zoals bedoeld in de wet;
 • de werkzaamheden uitgevoerd door externe ondernemingen zoals bedoeld in de wet.

De mogelijke scenario’s en de omvang van de voorspelbare gevolgen moeten vervolgens worden vastgelegd en verwerkt in de risicoanalyse.

Artimis BVBA maakt de gedetailleerde brandrisicoanalyse op, detecteert  de non-conformiteiten, kwantificeert de brandrisico’s en stelt een lijst op met mogelijke preventiemaatregelen.

Referte

KB van 28 maart 2014  betreffende de brandpreventie  op de arbeidsplaatsen (B.S.  23 april 2014)
Conform artikel 25 moet de  werkgever een  brandpreventiedossier bijhouden.

Omschrijving

Het brandpreventiedossier moet minimaal volgende elementen bevatten:

 • Brandrisicoanalyse
 • Brandbestrijdingsdienst
 • Procedures ‘Brandnoodplan’
 • Evacuatieplannen
 • Brandinterventiedossier
 • Resultaten evacuatieoefeningen
 • Lijst brandbeschermingsmiddelen
 • Data controles en onderhoudsbeurten
 • Lijst afwijkingen Art 52 ARAB
 • Adviezen bevoegde instanties
 • Informatie overgemaakt aan bevoegde openbare hulpdienst.

ARTIMIS BV stelt het brandpreventiedossier op conform de geldende reglementering.

Referte

KB van 28 maart 2014  betreffende de brandpreventie  op de arbeidsplaatsen. (B.S.  23 april 2014)
Conform artikel 24 stelt de werkgever gepaste schriftelijke procedures vast die vertaald worden in het ‘Intern Noodplan’ van het bedrijf.

Omschrijving

Een noodsituatie is een onverwachtse bedreiging van externe aard (voorbeeld overstroming, blikseminslag, gaslek, …) of van interne aard (voorbeeld brand, agressie, voedselvergiftiging, …) die schade veroorzaakt of kan veroorzaken.

Op in noodsituaties op een snelle en correcte manier te handelen is het noodzakelijk nood- en interventieplannen op te stellen waarbij alle mogelijke calamiteiten worden geanalyseerd en de bijhorende actiefiches worden opgesteld.

Het intern nood- en interventieplan is een hulpmiddel dat het bedrijf in staat kan stellen een noodsituatie op een goede en professionele manier aan te pakken.
Het voorziet in de materiële en organisatorische noodmaatregelen om:

 • zelf op de site tussen te komen en het hoofd te bieden aan een gebeurtenis of noodsituatie;
 • door zoveel mogelijk de nefaste gevolgen te beperken;
 • en wanneer de gebeurtenis of noodsituatie effecten buiten de site heeft, de interventie van externe overheden en diensten toe te staan.

ARTIMIS BV maakt het nood- en interventieplan op, werkt de actiefiches uit, organiseert oefeningen en evalueert de oefendoelstellingen.

Referte

KB van 28 maart 2014  betreffende de brandpreventie  op de arbeidsplaatsen. (B.S.  23 april 2014)
Artikel 14 schrijft voor dat de  werkgever erop moet toezien dat aan de ingang van het gebouw en per niveau een evacuatieplan wordt opgehangen.

Omschrijving

Het evacuatieplan moet minimaal volgende elementen bevatten:

 • Indeling en bestemming lokalen;
 • Situering van de compartimenteringsgrenzen;
 • De ligging van de lokalen met verhoogd gevaar voor brand;
 • Het tracé van de evacuatiewegen;
 • De ligging van de uitgangen, nooduitgangen;
 • De verzamelplaatsen;
 • De aanwezige brandblusmiddelen;
 • De brandcentrale met brandmeldknoppen en sirene;
 • Afsluiters van elektriciteit, gas.

ARTIMIS BV verzorgt de opmaak van de evacuatieplannen conform de geldende reglementering of volgens ISO normeringen.

Voorbeeld evacuatieplan

Referte

KB van 28 maart 2014  betreffende de brandpreventie  op de arbeidsplaatsen (B.S.  23 april 2014)
Artikel 22 schrijft voor dat de  werkgever erop moet toezien de interventie van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken en dit door  een interventiedossier ter  beschikking te stellen.

Omschrijving

Het brandinterventiedossier moet minimaal volgende elementen bevatten:

 • Brandpreventiedossier
 • Locatie elektrische installaties
 • Locatie + werking van de afsluitkranen
 • Locatie en de werking ventilatiesystemen
 • Locatie branddetectiecentrale

ARTIMIS BV stelt het interventiedossier op conform de geldende reglementering.

Referte

KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Artikel 21 meldt dat de werkgever de werknemers moet opleiden inzake de te nemen preventiemaatregelen.

KB van 28 maart 2014  betreffende de brandpreventie  op de arbeidsplaatsen. (B.S.  23 april 2014)
Artikel 27 verduidelijkt dat de opleiding van de werknemers tot doel moet hebben een correcte gedrag aan te nemen als reactie bij brand. Deze dient nagegaan tijdens een evacuatieoefening.

Omschrijving

Nadat de werknemers werden opgeleid moet de bekwaamheid worden nagegaan tijdens oefeningen.
Tevens gebied de wetgever dat elke werkgever tenminste één keer per jaar een evacuatieoefening organiseert.

ARTIMIS BV organiseert, evalueert oefeningen en verzorgt een eventuele bijscholing van de werknemers en/of doet voorstellen tot bijsturing van het intern noodplan.

Met veiligheids- en gezondheidssignalering kunnen restrisico’s worden aangeduid. De gebruiker wordt aldus geïnformeerd en gewaarschuwd.

Volgende veiligheidstekens kunnen worden gebruikt:

 • Toepassing van de conforme kleuren;
 • Gebruik van conforme borden;
 • Gebruik maken van lichtsignalen;
 • Gebruik maken van mondelinge mededelingen;
 • Gebruik maken van hand- of armseinen.

ARTIMIS BV staat u bij in het uitbouwen van een overzichtelijk en doeltreffend veiligheids- en gezondheidssignaleringsplan.
Hierbij wordt rekening gehouden met de vigerende wetgeving en/of bestaande ISO-normen.

Referte

KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Artikel 21 meldt dat de werkgever de werknemers moet opleiden inzake de te nemen preventiemaatregelen.

KB van 28 maart 2014  betreffende de brandpreventie  op de arbeidsplaatsen. (B.S.  23 april 2014)
Artikel 27 verduidelijkt dat de opleiding van de werknemers tot doel moet hebben een correcte gedrag aan te nemen als reactie bij brand.

Omschrijving

De opleiding van de werknemers moet ervoor zorgen dat deze:

 • bekwaamheid verwerven een gedrag aan te nemen dat van die aard is om het ontstaan van een brand tijdens de uitvoering van hun taken te voorkomen;
 • bekwaamheid verwerven om op gepaste wijze te reageren in geval van de ontdekking van een brand of de aanwezigheid van rook;
 • bekwaamheid verwerven om de waarschuwing te geven;
 • bekwaamheid verwerven om waarschuwings- en alarmsignalen te begrijpen;
 • bekwaamheid verwerven om, in geval van alarm, de instructies betreffende de evacuatie te volgen en correct toe te passen, opdat deze evacuatie kan gebeuren zonder paniek en zonder gevaar en opdat het werk van de leden van de brandbestrijdingsdienst niet gehinderd wordt.

ARTIMIS BV verzorgt een op maat ontworpen opleidingsplan, conform bijlage 1 aan het KB.

Toch nog vragen, heeft u een opmerking?
Aarzel niet, contacteer ons!