(Brand)preventie2019-02-16T16:13:15+00:00

Vuur, brand of een explosie veroorzaken schade aan mens, uitrusting, omgeving, het product en de organisatie.

De voornaamste gevaren hiervan zijn: brandbare-, ontvlambare-, (zeer) licht ontvlambare-, explosieve vloeistoffen, gassen en nevels, stofdeeltjes, statische elektriciteit.

Het identificeren, evalueren en beoordelen van de gevaren en risico’s is niet altijd eenvoudig. Tevens moet, in toepassing van het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen, de werkgever een risicoanalyse uitvoeren betreffende het brandrisico.

Met toepassing van artikel 9 van het KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk moet de werkgever, op basis van de risicoanalyse, de noodzakelijke materiële en organisatorische preventiemaatregelen nemen om:

 • brand te voorkomen;
 • veiligheid te verzekeren van werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats;
 • vlug en efficiënt elk begin van een brand te bestrijden;
 • een snelle evacuatie van werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats te verzekeren;
 • schadelijke gevolgen van een brand te beperken;
 • de tussenkomst van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken.

ARTIMIS Consult maakt de gedetailleerde risicoanalyse op en stelt de nodige preventiemaatregelen voor. Wij kunnen tevens alle noodzakelijke dossiers opstellen en voorleggen voor advies aan alle betrokken actoren.

Referte

KB van 28 maart 2014  betreffende de brandpreventie  op de arbeidsplaatsen. (B.S.  23 april 2014)
Conform artikel 4 moet de  werkgever een risicoanalyse uitvoeren.

Definitie

Bij de uitvoering van de risicoanalyse moet de werkgever rekening houden met de hieronder hernomen risicofactoren:

 • de waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand;
 • de arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties;
 • de aard van de activiteiten;
 • de grootte van de onderneming of inrichting;
 • het maximum aantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming;
 • de ligging en de bestemming van de lokalen;
 • de aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen op eenzelfde arbeidsplaats of op een aanpalende arbeidsplaats, zoals bedoeld in de wet;
 • de werkzaamheden uitgevoerd door externe ondernemingen zoals bedoeld in de wet.

De mogelijke scenario’s en de omvang van de voorspelbare gevolgen moeten vervolgens worden vastgelegd en verwerkt in de risicoanalyse.

ARTIMIS Consult maakt de gedetailleerde brandrisicoanalyse op, detecteert  de non-conformiteiten, kwantificeert de risico’s en stelt een lijst op met mogelijke preventiemaatregelen.

Toch nog vragen? Of heeft u een opmerking?
Aarzel niet, contacteer ons!

Contact